Mediahub logoMediahub logo

Polityka prywatności

Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych.

I. Informacje ogólne:

W niniejszym dokumencie opisaliśmy zasady przetwarzania Twoich danych osobowych oraz innych informacji o Tobie, w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.mullenlowemediahub.pl (dalej: „Strona”) oraz kontaktowaniem się z nami.


Strona działa zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz innymi, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


W przypadku, kiedy korzystanie przez Ciebie ze Strony, wiąże się przetwarzaniem Twoich danych osobowych, to administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Octopus Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 02-672), przy ulicy Domaniewskiej 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000045344, NIP 526-215-56-11, REGON 012847081, kapitał zakładowy: 50.000,00 złotych (dalej: „Administrator”).


We wszelkich sprawach związanych z korzystaniem ze Strony, w tym niniejszą polityką prywatności lub ochroną Twoich danych osobowych, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami:

 1. na piśmie: Octopus Media Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa;
 2. mailowo: recepcja@mullenlowe.pl;
 3. telefonicznie: +48 22 31 20 100

II. Twoje dane

 1. W związku z korzystaniem przez Ciebie ze Strony mogą być przetwarzane następujące informacje o Tobie:
  1. w przypadku, kiedy kontaktujesz się z nami w związku z korzystaniem ze Strony, np. składając reklamację, zadając pytanie, kierując do nas określone wnioski, żądania i oświadczenia, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które nam podasz w ramach takiego kontaktu, np. imię, nazwisko, pseudonim, adres e-mail, numer telefonu, itp.; podanie przez Ciebie powyższych danych jest dobrowolne, jednak w zakresie niezbędnym do sporządzenia przez nas odpowiedzi w sprawie, w której się kontaktujesz konieczne jest podanie przez Ciebie co najmniej imienia i nazwiska oraz informacji do kontaktu (np. adresu e-mail, adresu do korespondencji);
  2. w przypadku, kiedy korzystasz z naszej usługi wysyłki newslettera zbieramy następujące dane osobowe: adres e-mail, nazwa firmy, stanowisko, imię (opcjonalnie); podanie przez Ciebie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu otrzymywania newslettera; w ramach wysyłki newslettera możemy też przetwarzać Twój adres IP.
 2. Niektóre ze wskazanych powyżej informacji mogą stanowić Twoje dane osobowe. Informujemy jednocześnie, że nie zbieramy żadnych Twoich danych osobowych w trakcie zwykłego korzystania przez Ciebie ze Strony, tj. przeglądania treści znajdujących się na Stronie.
 3. W przypadku, kiedy uzyskane przez nas informacje stanowią Twoje dane osobowe, są one przetwarzane:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Twojej zgody – w celach wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym newslettera, zawierającego informacje dotyczące Administratora oraz prowadzonej przez Administratora działalności; dane są przetwarzane do czasu cofnięcia Twojej zgody (rezygnacji przez Ciebie z usługi newslettera) albo do czasu zaniechania przygotowywania i wysyłania newsletterów przez Administratora, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak:
   1. kontaktowania się z Tobą, tj. w celu składania, przyjmowania i rozpatrywania reklamacji i innych oświadczeń, wniosków, żądań, pytań lub prowadzenia innej korespondencji z Tobą, we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Strony; dane są przetwarzane do czasu zakończenia ostatniej czynności związanej z załatwieniem sprawy (np. zakończenie postępowania reklamacyjnego, sporządzenie odpowiedzi na kierowane do nas pytanie);
   2. dochodzenie roszczeń – w celu realizacji wszelkich działań przedprocesowych, procesowych oraz egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia roszczeń lub obrony Administratora; dane są przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 4. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony Twojej prywatności i danych osobowych. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Zachowanie poufności przesyłania danych osobowych drogą elektroniczną w ramach Strony oraz w ramach wysyłki newslettera jest w całości lub w części zabezpieczone za pomocą szyfrowania danych (certyfikat SSL lub TLS). Korzystając ze Strony możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie w linii adresowej przeglądarki, gdy zmieni się z „http: //” na „https: //”, a ikona kłódki jest wyświetlana na pasku adresu przeglądarki. Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, to dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.
 5. Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe lub informacje Ciebie dotyczące podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi reklamowe, usługi księgowe, usługi prawne oraz usługi IT. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom powiązanym z Administratorem oraz podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa.
 6. Administrator informuje, że masz prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Masz również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
 9. Administrator nie jest zobowiązany do usunięcia ani innego zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest:
  1. niezbędne do dochodzenia roszczeń;
  2. niezbędne do celów reklamy, wyłącznie jednak po wyrażeniu przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych w tym celu;
  3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług, tj. korzystania z usług niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa – w zakresie niezbędnym do ustalenia Twojej odpowiedzialności oraz pod warunkiem utrwalenia przez Administratora dla celów dowodowych faktu uzyskania oraz treści informacji o stwierdzeniu niedozwolonego korzystania przez Ciebie z usługi;
  4. dopuszczalne na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 10. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie ust. 6-8 powyżej. W razie potrzeby termin ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator poinformuje Cię o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli przekazałeś swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że zażądałeś innej formy. Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z Twoim żądaniem, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje Cię o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 11. Bez uszczerbku dla administracyjnych, pozasądowych lub środków ochrony prawnej przed sądem wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, masz prawo:
  1. wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;
  2. do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uznasz, że prawa przysługujące Ci na mocy przepisów RODO zostały naruszone w wyniku przetwarzania Twoich danych osobowych z naruszeniem tych przepisów;
  3. uzyskać od Administratora lub innego podmiotu przetwarzającego Twoje dane osobowe odszkodowanie za poniesioną szkodę.
 12. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: Robert Exner, e-mail: robert.exner@mullenlowe.pl.

III. Polityka cookies:

 1. Informujemy Cię, że nasza Strona wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej na Twoim urządzeniu (telefon, laptop, komputer), z którego korzystasz podczas przeglądania Strony, które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Pliki cookies zawierają informacje dotyczące Twojej aktywności na Stronie, które są wykorzystywane, w zależności od typu pliku, do różnych celów, w tym poprawy jakości świadczonych przez nas usług dostępu do Strony, a także do celów reklamowych.
 2. Szczegółowe typy oraz funkcje plików cookies wykorzystywanych na Stronie są opisane w pkt 3-4 poniżej.
 3. Z uwagi na pełnioną funkcję, Strona wykorzystuje następujące typy plików cookies:
  1. statystyczne (analityczne) – są to pliki cookies, które pomagają nam zrozumieć w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na Stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje; pliki te służą nam do poprawy jakości świadczonych przez nas usług dostępu do Strony oraz prezentowanych na Stronie treści; statystyczne pliki cookies są anonimowe oraz nie są wykorzystywane w celach reklamowych (np. wyświetlania Ci reklam); wyłączenie obsługi lub usunięcie tych plików cookies spowoduje, że nie będziemy mogli rozwijać i udoskonalać naszych usług dostępu do Strony oraz jej zawartości;
  2. marketingowe (reklamowe) – są to pliki cookies wykorzystywane przez nas lub podmioty trzecie w celach reklamowych; w ramach tej grupy plików znajdują się pliki cookies profilujące, analityczne lub do celów remarketingu; reklamowe pliki cookies służą w szczególności do:
   • stworzenia Twojego profilu, w celu dostarczania Ci reklam zgodnych z Twoimi preferencjami określonymi na podstawie analizy Twojej aktywności w Internecie;
   • prowadzenia działań w zakresie remarketingu, tj. dostarczania Ci treści reklamowych dotyczących produktów, które są podobne do tych, którymi wykazałeś zainteresowanie (np. kiedy odwiedzasz inne strony internetowe, wyświetlą Ci się produkty, które przeglądałeś na Stronie) lub mierzenia efektywności kampanii reklamowych naszych lub podmiotów trzecich;
   • zapamiętywania Twoich wyborów i aktywności na Stronie, aby prowadzić analizy statystyczne, dla nas lub podmiotów trzecich, poprzez śledzenie Twoich preferencji i zachowania przy przeglądaniu Strony, w celu dostarczania Ci spersonalizowanych reklam.
 4. Z uwagi na okres przechowywania, Strona może wykorzystywać następujące typy plików cookies:
  1. sesyjne – są to pliki cookies tymczasowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu wyłącznie do czasu opuszczenia Strony lub zamknięcia przeglądarki; 
  2. stałe (trwałe) – są to pliki cookies przechowywane na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
 5. O charakterze danego pliku cookie oraz okresie ich przechowywania możesz dowiedzieć się z tabeli poniżej:
Nazwa plikuDomena/
Partner/
Dostawca
TypOpis funkcjiOkres przechowywania
_gaGoogle Analyticsanalitycznywymagany do działania Google Analytics wykorzystywanego do generowania danych statystycznych o tym jak użytkownik korzysta z witrynytrwały (2 lata)

_gid
Google Analyticsanalitycznywymagany do działania Google Analytics wykorzystywanego do generowania danych statystycznych o tym jak użytkownik korzysta z witrynytrwały (1 dzień)
_gads
_gac
Google Adsreklamowyużywany do działań reklamowych oraz remarketingowych za pomocą Google Adstrwały (540 dni)
_fbpFacebookreklamowyużywany do działań reklamowych oraz remarketingowych na platformie Facebook Advertisingtrwały (365 dni)
 1. Prawo stanowi, że bez Twojej zgody możemy przechowywać pliki cookies na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania Strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookies potrzebujemy Twojej zgody. Zgodę na przechowywanie określonych plików cookies możesz wyrazić za pośrednictwem cookie banera wyświetlanego na Stronie.
 2. Możesz zdecydować, czy chcesz zezwolić na instalację określonych plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki, z której korzystasz. Możesz również usunąć zapisane pliki cookies z poziomu swojej przeglądarki. Zanim dokonasz odpowiednich zmian w zakresie obsługi plików cookies w ramach ustawień swojej przeglądarki pamiętaj, że wyłączenie obsługi jednego lub więcej plików cookies może mieć niekorzystny wpływ na niektóre funkcje Strony lub innych stron internetowych, które będziesz przeglądać w przyszłości.
 3. Niektóre pliki cookies umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszej Stronie. Za instalację tych plików cookies należących do podmiotów trzecich oraz wszelką aktywność związaną z tymi plikami, w tym zbieranie i przetwarzanie informacji, odpowiedzialne są te podmioty trzecie. Poniżej możesz zapoznać się z polityką cookies stosowaną przez te podmioty trzecie:
 4. W celu uzyskania szerszych informacji na temat tego, w jaki sposób podmioty trzecie korzystają z plików cookies w celach reklamowych oraz jakie przysługują Ci w związku z tym możliwości, zapoznaj się z informacjami dostępnymi na stronie: http://www.youronlinechoices.com/pl/.

IV. Pozostałe informacje:

W ramach niniejszej polityki prywatności informujemy Cię ponadto, że na Stronie zamieszczamy linki do serwisów społecznościowych i innych rodzajów witryn stron trzecich. Przy wykorzystaniu powyższych linków należy pamiętać, że nie mamy żadnej kontroli nad tymi witrynami, więc nie możemy ponosić odpowiedzialności za ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji, które podajesz podczas odwiedzania innych witryn, a niniejsza polityka prywatności nie reguluje zasad działania takich witryn. Należy zachować ostrożność i zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności mającym zastosowanie do danej witryny.