Mediahub logoMediahub logo

Regulamin serwisu

Niniejszy regulamin stanowi wymagany prawem regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i określa w szczególności zasady i warunki korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.mullenlowemediahub.pl, której właścicielem i administratorem jest spółka Octopus Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 1
DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady świadczenia Usług, w tym korzystania ze Strony oraz informujący o obowiązkach i uprawnieniach Użytkowników oraz Usługodawcy;
 2. Strona – strona internetowa, dostępna pod adresem www.mullenlowemediahub.pl;
 3. Usługodawca – spółka Octopus Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 02-672), przy ulicy Domaniewskiej 39, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000045344, NIP 526-215-56-11, REGON 012847081, kapitał zakładowy: 50.000,00 złotych; Usługodawca jest również stroną umowy o świadczenie Usług, a także administratorem Strony;
 4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Strony, w tym dostępnych w ramach Strony Usług;
 5. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Usług w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Newsletter – Usługa, polegająca na wysyłaniu do Użytkowników, drogą elektroniczną, informacji dotyczących Usługodawcy oraz prowadzonej przez Usługodawcę działalności, w tym informacji mogących stanowić informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.);
 7. Raport – Usługa, polegająca na możliwość dostępu przez Użytkownika do określonych treści stworzonych przez Usługodawcę w temacie związanym rynkiem mediowym lub prowadzoną przez Usługodawcę działalnością;
 8. Usługi – określone w § 3 Regulaminu usługi świadczone drogą elektroniczną, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004.171.1800 z zm.);
 9. Kanały Komunikacji – dostępne na Stronie kanały, służące do komunikacji na odległość pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, określone w § 2 ust. 4 Regulaminu;
 10. System Informatyczny – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję danych w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Strony.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy o świadczenie Usług, będącej umową zawartą na odległość, tj. bez jednoczesnej obecności obu stron. Regulamin został sporządzony zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
 2. Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Usługodawcę z Użytkownikiem umów o świadczenie Usług. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług, bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy na piśmie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą, w tym wysyłać wiadomości, składać zapytania, reklamacje, oświadczenia lub dokonywać ustaleń, poprzez następujące Kanały Komunikacji:
  • na piśmie: Octopus Media Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa;
  • mailowo: recepcja@mullenlowe.pl;
  • telefonicznie: +48 22 31 20 100.
 5. Aktualne dane dotyczące Kanałów Komunikacji są również dostępne na Stronie, w zakładce „Kontakt”. Komunikacja z Usługodawcą dokonywana przez Użytkownika powoduje ponoszenie przez Użytkownika kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Użytkownika z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Usługodawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 6. Wszelkie prawa do Strony oraz treści znajdujących się na Stronie, w tym prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także prawa do treści, wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich przez podmioty trzecie może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem lub za odrębną zgodą Usługodawcy, wyrażoną na piśmie.
 7. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Konsument, w sytuacji sporu z Usługodawcą, ma możliwość polubownego załatwienia sprawy, między innymi poprzez:
  • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego;
  • mediację;
  • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
  • uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej pod numerem 801 440 220.

§ 3
ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Strony następujące Usługi:
  • dostępu do treści znajdujących się na Stronie, w tym dostępu do Raportu;
  • Newslettera.
 2. Świadczenie Usług przez Usługodawcę jest bezpłatne. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usług z należytą starannością. Usługi są świadczone 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 3. Usługa dostępu do treści znajdujących się na Stronie jest świadczona od momentu wejścia Użytkownika na Stronę i nie wymaga od Użytkownika uprzedniej rejestracji lub zakładania konta. Usługa dostępu do Raportu może być uzależniona od spełnienia przez Użytkownika dodatkowych wymagań (wskazania swojego adresu e-mail, nazwy firmy, stanowiska oraz opcjonalnie swojego imienia) i złożenia określonych oświadczeń (np. zgody na otrzymywanie Newslettera). Umowa o świadczenie Usług polegająca na zapewnieniu dostępu do treści znajdujących się na Stronie zawarta jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Strony przez Użytkownika, a w przypadku Raportu – z chwilą przesłania Raportu Użytkownikowi na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub z chwilą opuszczenia Strony przez Użytkownika, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 4. Raport jest wysyłany do Użytkownika w wiadomości e-mail i jest udostępniany wyłącznie na rzecz Użytkownika, który spełnił określone w ust. 3 powyżej lub na Stronie warunki. Użytkownik może korzystać z treści zawartych w Raporcie wyłącznie na własne potrzeby. Rozpowszechnianie przez Użytkownika treści Raportu w całości lub części jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią zgodą Usługodawcy.
 5. Z Usługi Newslettera może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, nazwę firmy, stanowisko oraz (opcjonalnie) imię, w specjalnie do tego przeznaczonym polu na Stronie oraz kliknie przycisk „Pobierz raport”, a następnie złoży określone oświadczenia konieczne do otrzymania newslettera, poprzez zaznaczenie odpowiednich check-boxów. Po złożeniu oświadczeń Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną, na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji na Usługę Newslettera. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie Usługi Newslettera.
 6. Umowa o świadczenie Usługi Newslettera zawarta jest na czas nieoznaczony.
 7. Użytkownik może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie Usługi Newslettera w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem Kanałów Komunikacji albo poprzez wypisanie się z subskrypcji Newslettera za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysyłanej w ramach Usługi Newsletter.
 8. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Newslettera w przypadku, gdy Użytkownik narusza istotne postanowienia Regulaminu, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie, o którym mowa powyżej jest dopuszczalne po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa o świadczenie Usługi ulega w takim przypadku rozwiązaniu po upływie 7 (siedmiu) dni od złożenia przez Usługodawcę oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
 9. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi, w każdym czasie.
 10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi, zawartej na czas nieoznaczony, przez Usługodawcę lub Użytkownika, nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.
 11. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu Użytkownika do Usług w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Usług trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Usług drogą elektroniczną.
 12. Usługodawca informuje, że w celu skorzystania z Usług zalecane jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych współpracy z systemem teleinformatycznym: urządzenie typu komputer, laptop, smartphone, itp. z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Microsoft Edge w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024×768 pikseli. W celu korzystania z niektórych Usług, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 13. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usług w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Strony, np. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie na Stronie jakichkolwiek treści bez wiedzy i zgody Usługodawcy.
 14. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Usług wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie jakichkolwiek danych i informacji, w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem przypadków opisanych wprost w niniejszym Regulaminie. Usługodawca informuje również, że każde korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, w szczególności takimi jak:
  • możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
  • możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w środowisku sieciowym, rozpowszechnianego poprzez replikację kodu,
  • możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania danych osobowych Użytkowników oraz innych informacji przekazywanych przez Użytkowników, w szczególności w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne,
  • możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości,
  • możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących Użytkownika,
  • nieuprawniony dostęp do danych przez podmioty trzecie,
  • uszkodzenie kodu aplikacji umożliwiającej dostęp do danych w taki sposób, że przetwarzane dane osobowe ulegną zafałszowaniu lub zniszczeniu,
  • przechwycenie danych podczas transmisji w przypadku rozproszonego przetwarzania danych z wykorzystaniem ogólnodostępnej sieci Internet,
  • przechwycenie danych z aplikacji umożliwiającej dostęp do danych na stacji roboczej wykorzystywanej do przetwarzania danych osobowych przez wyspecjalizowany program szpiegowski i nielegalne przesłanie tych danych poza miejsce przetwarzania danych,
  • uszkodzenie lub zafałszowanie danych osobowych przez wirus komputerowy zakłócający pracę aplikacji umożliwiającej dostęp do bazy danych na stacji roboczej wykorzystywanej do przetwarzania danych osobowych.
 15. W przypadku wystąpienia awarii, usterek lub błędów technicznych mogą nastąpić przerwy w dostępie do Strony lub części jej funkcjonalności, do czasu ich usunięcia przez Usługodawcę. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznych działań w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności Strony.
 16. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian lub aktualizacji Strony, Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia przerw w dostępności do Strony lub części jej funkcjonalności. Przerwy, o których mowa powyżej są wprowadzane, w miarę możliwości, w porze nocnej lub w weekendy.

§ 4
ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

Usługodawca informuje, że na podstawie art. 38 pkt 1) oraz 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z zm.) Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług.

§ 5
DANE OSOBOWE

§ 6
REKLAMACJE

 1. Bez ograniczeń przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa uprawnień przysługujących Konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Usługodawcy reklamacje dotyczące świadczenia Usług.
 2. Reklamacje można składać za pośrednictwem Kanałów Komunikacji wskazanych w § 2 ust. 4 lit. a)-b) Regulaminu. Dla ułatwienia identyfikacji osoby zgłaszającej reklamację oraz przedmiotu reklamacji rekomendowane jest, by reklamacja określała w szczególności imię, nazwisko, adres zgłaszającego, a także dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania.
 3. Usługodawca zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację na trwałym nośniku, w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania. Usługodawca udziela odpowiedzi w sprawie reklamacji w formie wskazanej przez składającej reklamację, a w razie braku takiego wskazania – w formie, w której otrzymał reklamację. W przypadku reklamacji złożonej przez Konsumenta, w razie nieprzedstawienia przez Usługodawcę stanowiska w terminie wskazanym powyżej uważa się, że Usługodawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
 4. W przypadku jeżeli Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie narusza jej prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu w trybie opisanym w niniejszym § 6 powyżej. Po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej Usługodawca dokonuje analizy zgłaszanych treści i w przypadku ustalenia, że treści te stanowią naruszenie, podejmuje niezwłoczne działania, mające na celu usunięcie takich treści ze Strony.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na Stronie, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie w dowolnym czasie. Regulamin znajduje się pod adresem: http://mullenlowemediahub.pl/regulamin-serwisu/
 2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez ogłoszenie na Stronie lub wiadomość e-mail o zakresie przewidywanych zmian, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni przed dniem ich wejścia w życie.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem, rozstrzygane są przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43, poz. 296 z zm.).
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane są przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.08.2022.